Thứ tư, 18/09/2019 - 13:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - TIẾT 37 NGỮ VĂN 6

bài giảng điện tử

Tài liệu đính kèm: Tải về

Giuùp HS :

- Coù hieåu bieát böôùc ñaàu veà truyeän nguï ngoân.

- Hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc noäi dung, yù nghóa cuûa truyeän EÁch ngoái ñaùy gieáng.

- Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà ngheä thuaät cuûa truyeän.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 169
Năm 2019 : 1.282